DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

 ÚVODNÍ STRÁNKA
PRÁVĚ VYŠLO: Koumák pro čtvrťáky

Ukázka stran:ukázka 1. stránkyukázka 2. stránkyukázka 3. stránky
PRÁVĚ VYŠLO: Koumák pro čtvrťáky

pracovní sešit

V. Brlicová, L. Cohorna, O. Čelišová, L. Hrušková, M. Jirčíková, P. Klech, M. Křivancová, H. Lišková

 

Pracovní sešit Koumák pro čtvrťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase.


OBSAH A STRUKTURA

Obsahuje komplexní a náročné úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám užívaným ve výuce a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získávají nové informace k probíraným tématům, jsou vedeny k přemýšlení, uplatňují složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, luštění, rébusů, „samoopravných úloh“ s tajenkami, vícekrokových úloh či úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií.

Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí:

I. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí:

 • šestnáct prohlubujících témat navazujících na učivo prvouky, tj. výchozích textů s úlohami, které z textu čerpají a rozvíjejí jeho téma,
 • témata vycházejí z oblasti přírodopisu, vlastivědy, finanční gramotnosti, ale jsou zde také témata sociálně laděná, která pojednávají o problematických oblastech blízkých dětem – hledání kamarádů, udržování kamarádských vztahů, práce s chybou, šikana,
 • část úloh je zaměřena na porozumění textu, plněním dalších úloh děti postupně získávají další informace o tématu, a nahlíží tak na téma z různých stran,
 • zařazeny sem jsou i úlohy zaměřené na práci s informacemi, rozvoj postřehu, logického myšlení i úlohy matematické a jazykové,
 • úlohy jsou primárně využitelné v hodinách prvouky.

Klíč k této části ke stažení zde.

II. Čeština, která ti dá asi zabrat:

 • doplňkové úlohy z českého jazyka postupující primárně podle tematického plánu jazykového učiva učebnic pro 4. ročník,
 • obsahuje osm témat (např. podstatná jména, souvětí), úvodní a závěrečné opakování a hrátky s jazykem – sadu netradičních úloh k rozvoji verbálního nadání,
 • nově se kapitoly věnují nejen jazyku, ale i literatuře, slohu a porozumění textu – každá kapitola vychází ze zajímavého úryvku z dětské literatury, řešením úloh pak děti získávají o knize další informace, 
 • nové pojetí kapitol rozvíjí u dětí čtenářskou gramotnost a vztah ke čtenářství,
 • novým prvkem je zásobárna textů – děti na základě rozličných kritérií musí samy určit, se kterým textem ze zásobárny mají dále pracovat, čímž se rozvíjí jejich soustředěnost, vytrvalost a systematičnost,
 • úlohy jsou pestré a různorodé, zařazeny jsou sem i křížovky, vícesměrky, úlohy se skrytými informacemi a komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými slovy, ale jsou zasazeny do širšího kontextu, takže jsou děti nuceny brát v úvahu nejen formu, ale i obsah – používají tedy jazyk především jako nástroj komunikace,
 • jsou zde i úlohy podporující tvořivost a volnou tvorbu dětí.

Klíč k této části ke stažení zde.

III. Matematika, která ti dá asi zabrat:

 • doplňkové úlohy z matematiky postupující podle tematického plánu učebnic pro 4. ročník,
 • obsahuje třináct témat (např. písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, zlomky, tělesa), úvodní a závěrečné opakování a matematické a logické hrátky – sadu netradičních úloh k rozvoji matematických dovedností, analytického a logického myšlení, prostorové představivosti, postřehu atd.,
 • všechny kapitoly obsahují příklady různých typů i úrovní,
 • zařazeny sem jsou komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými příklady, ale zasazují učivo do složitějšího situačního kontextu, takže děti musejí zohlednit řadu podmínek či vytřídit z řady údajů ty, které jsou pro danou úlohu podstatné,
 • nechybí ani početní úlohy kaskádového typu, které využívají práci s čísly a symboly a jejichž řešení směřuje k vyluštění zajímavých informací.   

Klíč k této části ke stažení zde.

IV. Co všechno už umíme prozkoumat:

 • tři tematické projekty vhodné k zařazení do hodin prvouky, navazující na tematické okruhy Místo, kde žijeme a Lidé kolem nás,
 • projekty jsou rozděleny na teoretickou, badatelskou a závěrečnou část, jejich součástí je vždy práce s pomůckami, sběr a analýza dat, z nichž děti vyvodí zajímavé závěry, příp. na jejichž základě vytvoří něco nového.

Klíč k této části ke stažení zde.


KOMU JE UČEBNICOVÁ SADA URČENA

Publikace je vhodná pro:

 • bystré, zvídavé a mimořádně nadané děti ve 4. ročníku základní školy, které potřebují hodně podnětů, náročné úkoly a výzvy a pro které je tempo třídy příliš pomalé,
 • mimořádně rozumově nadané děti integrované v běžných třídách, případně sdružené do speciálních skupin,
 • vyučující 4., případně i 5. ročníku základní školy, kteří mají ve třídě jedno nebo více dětí, jež jsou v učení napřed a v hodinách se nudí,
 • rodiče zvídavých a bystrých dětí, které chtějí objevovat nové věci, rády luští a mají hlavu plnou složitých otázek.

SLEVY PRO ŠKOLY

V rámci slevových programů nabízíme individuální slevy pro školy – pro více informací kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

ISBN: 978-80-7358-288-3
EAN: 9788073582883
A4, sešit., 184 str.
Doporučená maloobchodní cena: 249 Kč