DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Český jazyk a komunikace pro střední školy


Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl

Zásobník pravopisných úkolů

Zásobník je doplňkovým materiálem učebnicové sady Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl. Jedná se o soubor úkolů drilového typu zaměřených na pravopis. Úkoly je možné využívat v hodinách (zejména ve třídách s vyšší hodinovou dotací) nebo je zadávat jako domácí úkoly.
Zásobník lze využívat průběžně během celého roku např. jako úvodní úkol hodiny, příp. v situaci, kdy na konci hodiny zbude několik minut času. Doporučujeme proto zásobník vytisknout pro všechny studenty a vyzvat je, aby jej měli v hodinách stále s sebou (např. vložený do pracovního sešitu).

Zásobník má rozsah osmi stran, které mají tato specifika:

 • Strana 1 se věnuje psaní i/y v kořenech slov, v předponách a příponách.
 • Strana 2 se zaměřuje na psaní i/y v koncovkách jmen a sloves.
 • Strana 3 je komplexním procvičováním psaní i/y. 
 • Strana 4 se věnuje psaní ú/ů a s/z
 • Strana 5 se zaměřuje na psaní ě/je/ně a souhláskových skupin.
 • Strany 6 a 7 procvičují psaní velkých písmen.
 • Strana 8 je komplexním opakováním všech výše uvedených pravopisných jevů.


Obtížnost jednotlivých úkolů je v zásobníku označena pomocí symbolu v pravém horním rohu úkolu. Jedná se o sloupce – jedním jsou označeny snadné úkoly, dvěma středně obtížné úkoly a třemi obtížné úkoly. Nejvyšší obtížnost přitom signalizuje především přítomnost slov cizího původu, komplexnost úkolu nebo doporučení pracovat s příručkami (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Internetová jazyková příručka).

Zásobník naleznete ke stažení zde.

Klíč k úkolům naleznete ke stažení zde.


Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl
Zásobník pravopisných úkolů

Zásobník je doplňkovým materiálem učebnicové sady Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Jedná se o soubor úkolů drilového typu zaměřených na pravopis. Úkoly je možné využívat v hodinách (zejména ve třídách s vyšší hodinovou dotací) nebo je zadávat jako domácí úkoly.
Zásobník je možné využít při probírání tematického celku Pravopis, lze jej však využívat průběžně během celého roku např. jako úvodní úkol hodiny, příp. v situaci, kdy na konci hodiny zbude několik minut času. Doporučujeme proto zásobník vytisknout pro všechny studenty a vyzvat je, aby jej měli v hodinách stále s sebou (např. vložený do pracovního sešitu).

Zásobník má rozsah čtyř stran, které mají tato specifika:

 • Strana 1 se věnuje psaní i/y ve všech pozicích.
 • Strana 2 procvičuje psaní ě/je/ně, ú/ů, s/z a souhláskových skupin.
 • Strana 3 se zaměřuje na psaní velkých písmen, na hranice slov v písmu a zkratky a značky.
 • Strana 4 je komplexním procvičováním všech výše uvedených pravopisných jevů.


Obtížnost jednotlivých úkolů je v zásobníku označena pomocí symbolu v pravém horním rohu úkolu. Jedná se o sloupce – jedním jsou označeny snadné úkoly, dvěma středně obtížné úkoly a třemi obtížné úkoly. Nejvyšší obtížnost přitom signalizuje především přítomnost slov cizího původu, komplexnost úkolu nebo doporučení pracovat s příručkami (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Internetová jazyková příručka).

Zásobník naleznete ke stažení zde.
Klíč k úkolům naleznete ke stažení zde.

 

Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl
Zásobník textů a slohových úkolů

Zásobník je doplňkovým materiálem učebnicové sady Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Jedná se o  soubor textových ukázek vhodných ke stylistické analýze a úkolů, které s těmito ukázkami pracují. Vyučující může k ukázkám samozřejmě doplnit i libovolné vlastní úkoly, včetně jazykových a komunikačních. Zásobník je určen zejména pro třídy s vyšší hodinovou dotací a pro vyučující, kteří chtějí věnovat stylistice více času a jimž nabídka úkolů v učebnicové sadě připadá nedostatečná.

Zásobník je možné využít při probírání tematických celků Funkční styl prostěsdělovací a Funkční styl řečnický, lze jej však využívat průběžně během celého roku např. jako úvodní úkol hodiny, příp. v situaci, kdy na konci hodiny zbude několik minut času. Doporučujeme proto zásobník vytisknout pro všechny studenty a vyzvat je, aby jej měli v hodinách stále s sebou (např. vložený do pracovního sešitu).

Zásobník má rozsah čtyři strany, které mají tato specifika:

 • Strany 1 a 2 se vztahují ke kapitole Úvod do funkčních stylů (učebnice str. 10–11). Obsahují vždy pět ukázek a jeden blok úkolů, který se vztahuje ke všem ukázkám. Všechny ukázky jsou tedy analyzovány stejným způsobem, takže si studenti mohou postup analýzy zafixovat a uvědomit si odlišnosti jednotlivých slohových postupů a funkčních stylů. Tyto strany doporučujeme využít zejména v případě, že studenti nemají dobrý přehled o funkčních stylech a vztahu mezi slohovými postupy, útvary a funkčními styly. Při analýze mohou využít tabulku z přílohy (učebnice str. 78). Na těchto stranách neuvádíme u ukázek jejich zdroje, protože by mohly studentům při analýze napovědět. Seznam zdrojů je uveden v průvodci pro učitele na str. 22.
 • Strana 3 se vztahuje k celku Funkční styl prostěsdělovací s výjimkou úvodní kapitoly Úvod do funkčních stylů (učebnice str. 12–18). Obsahuje čtyři ukázky a ke každé z nich specifický blok úkolů, který se váže ke konkrétní ukázce. Otázky tedy nelze využít univerzálně.
 • Strana 4 se vztahuje k celku Funkční styl řečnický (učebnice str. 56–61). Obsahuje čtyři ukázky a ke každé z nich specifický blok úkolů, který se váže ke konkrétní ukázce. Otázky tedy nelze využít univerzálně.

Zásobník naleznete ke stažení zde.
Klíč k úkolům je uveden v Průvodci pro učitele na str. 164.


Český jazyk a komunikace pro střední školy – 3.–4. díl
Zásobník úkolů

Zásobník je doplňkovým materiálem učebnicové sady Český jazyk a komunikace pro střední školy – 3.–4. díl. Jedná se o soubor úkolů drilového typu zaměřených na pravopis, tvarosloví a větný rozbor. Úkoly je možné využívat v hodinách (zejména ve třídách s vyšší hodinovou dotací) nebo je zadávat jako domácí úkoly.
Zásobník je možné využít při probírání tematických celků Skladba (kapitoly Interpunkce) a Tvarosloví, ho však využívat i průběžně během celého roku např. jako úvodní úkol hodiny, příp. v situaci, kdy na konci hodiny zbude několik minut času. Doporučujeme proto zásobník vytisknout pro všechny studenty a vyzvat je, aby jej měli v hodinách stále s sebou (např. vložený do pracovního sešitu).
Zásobník má rozsah šesti stran, které mají tato specifika:

 • Strany 1 a 2 se vztahují ke kapitole Interpunkce (učebnice str. 52). Obsahují pravopisné úkoly zaměřené na doplňování nebo opravování interpunkce. Na první straně jde pouze o čárky, na druhé se přidávají i další členicí znaménka, např. uvozovky.
 • Strana 3 je komplexním opakováním pravopisu. Spolu s interpunkcí procvičuje i pravopisné jevy probrané v 2. dílu (psaní i/y, s/z/vz, ú/ů, velkých písmen apod.).
 • Strany 4 a 5 obsahují úkoly zaměřené na tvorbu obtížnějších tvarů jmen (skloňování a stupňování).
 • Strana 6 obsahuje jednoduché větné rozbory. Úkoly jsou zaměřeny na určování počtu vět v souvětí, druhu souvětí, druhu vedlejších vět, významového poměru mezi větami hlavními, větných členů a slovních druhů.


Obtížnost jednotlivých úkolů je v zásobníku označena pomocí symbolu v pravém horním rohu úkolu. Jedná se o sloupce – jedním jsou označeny snadné úkoly, dvěma středně obtížné úkoly a třemi obtížné úkoly. Nejvyšší obtížnost přitom signalizuje především přítomnost slov cizího původu, komplexnost úkolu nebo doporučení pracovat s příručkami (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Internetová jazyková příručka).

Zásobník naleznete ke stažení zde.
Klíč k úkolům je uveden v Průvodci pro učitele na str. 230–231.